13. 05. 2021

Novosti

16.10.2015

 

Podrška razvoju MSP u turizmu pove?anjem kvalitete i dodatne ponude hotela

 

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava ?e se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost"; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uklju?ivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i me?unarodnim tržištima i inovacijskim procesima"; Specifi?ni cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na doma?im i stranim tržištima"; Aktivnost 3d1.3 "Podrška razvoju MSP u turizmu pove?anjem kvalitete i dodatne ponude hotela".

Bespovratna sredstva dodjeljivat ?e se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijavaodnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 304.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule  investicije u po?etna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili pove?anjem kvalitete postoje?ih hotela koji ?e po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljede?ih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turisti?ko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uklju?uju?i diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turisti?ke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.

Prijave na natje?aj primat ?e se od 16. studenog 2015. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Izvor i više informacija možete prona?i na sljede?oj poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1179

 

 

 

15.9.2015

 

 

Poboljšanje konkurentnosti i u?inkovitosti MSP u podru?jima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

 

Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava ?e se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost"; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uklju?ivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i me?unarodnim tržištima i inovacijskim procesima"; Specifi?ni cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na doma?im i stranim tržištima"; Aktivnost 3d1.4. „Pove?anje konkurentnosti i u?inkovitosti poduze?a putem  IKT–a".

Bespovratna sredstva dodjeljivat ?e se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. sije?nja 2016., u ukupnoj vrijednosti 22.800.000 kuna. Ovim Pozivom nastoji se pomo?i pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduze?ima.

Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u podru?jima s razvojnim posebnostima, s ciljem ja?anja njihove tržišne pozicije i pove?anja konkurentnosti te ujedna?enog razvoja svih podru?ja RH. Podru?ja s razvojim posebnostima ovim Pozivom definirana su kao podru?ja jedinica lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim podru?jima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim podru?jima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) ili jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na otocima i oto?nim skupinama sukladno Zakonu o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06) ili podru?ju  jedinica podru?ne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i/ili jedinica lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna.

Prijave na natje?aj primat ?e se od 21. rujna 2015. do 15. sije?nja 2016.

 

Izvor i više informacija možete prona?i na sljede?oj poveznici:

 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1169

 

 

11.4.2015.

 

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj oja?ati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i pove?anjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat ?e se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 357.200.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prije?i prag od 5.000.000 kuna.

Prijave na natje?aj primat ?e se od 11. svibnja 2015.

 

Izvor i više informacija možete prona?i na sljede?oj poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/145

 

 

11.4.2015.

 

Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj oja?ati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i pove?anjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat ?e se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 760.000.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prije?i prag od 15.000.000 kuna.

Prijave na natje?aj primat ?e se od 11. svibnja 2015.

Izvor i više informacija možete prona?i na sljede?oj poveznici:


http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/144

 

 

10.4.2015.

 

EU natje?aji - Prva dva natje?aja za poduzetnike namijenjena proizvodnji iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.


Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima ?e u sklopu dva Poziva biti dodijeljeno ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000 kuna za natje?aj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu" odnosno 357.200.000 kuna na natje?aju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP".

Bespovratna sredstva dodjeljivat ?e se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natje?aje kre?u od 11. svibnja 2015. godine.

Ukoliko se projekt odnosi na izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, najniži iznos bespovratnih sredstava koji mu se može dodijeliti je 1.500.000 kuna i ne može prije?i 15.000.000 kuna. Za projekte koji se odnose na ulaganja u proizvodnu tehnologiju bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti za pojedini projekt ne mogu biti niža od 500.000 kuna niti viša od 5.000.000 kuna.

Sve informacije i natje?ajnu dokumentaciju o ova dva Poziva možete prona?i na www.strukturnifondovi.hr

 

20.2.2015.

 

Vlada usvojila Poduzetni?ki impuls 2015. vrijedan 4,4 milijarde kuna

 

Vlada je u ?etvrtak usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetni?ki impuls 2015. vrijedan 4,37 milijardi kuna. Ovogodišnji program namijenjen razvoju i pove?anju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika najvredniji je od 2012. godine od kad se provodi.

Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras na konferenciji za medije kazao je da se radi o setu mjera koje Vlada objedinjuje svake godine u program koji pomaže da se u Hrvatskoj lakše posluje. Pojasnio je da se njime poti?e poduzetništvo i obrt kroz dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije, kao i lakši pristup financiranju, odnosno jednostavnije i jeftinije kreditiranje te jamstva koja poduzetnicima omogu?avaju dobivanje kredita uz manje optere?enje hipotekama. Ovim programom tako?er se poti?e internacionalizacija poslovanja, odnosno nastupi poduzetnika na sajmovima.

„To nam je posebno bitno s obzirom na rast izvoza malih i srednjih poduzetnika zadnjih godina, da im još više omogu?imo prezentacije i na stranim tržištima, kako bi ostvarili dobre rezultate", rekao je ministar Maras. Programom se poti?e i obrazovanje koje je klju? kvalitetnog poduzetništva i obrta, zatim ulaganja u istraživanje i razvoj te ulaganja u poduzetni?ku infrastrukturu u suradnji s lokalnim jedinicama, ali i tvrtkama, kojima se omogu?uje razvoj poduzetni?kih zona i inkubatora, kako bi tvrtke koje se osnivaju imale mogu?nost djelovati u povoljnijim uvjetima. Od 2012. do 2014. godine, dodijeljeno je 7123 potpore i više od 5,7 milijardi kuna ukupne vrijednosti financiranih projekata te je otvoreno gotovo 12 tisu?a novih radnih mjesta.

Poduzetni?ki impuls 2015. u najve?oj ?e se mjeri, ukupno 88 posto, financirati sredstvima iz prora?una Europske unije, dok ?e ostatak sredstava biti raspoloživ iz državnog prora?una. Ove godine program se provodi u tri osnovna programa - "Mikro i malo poduzetništvo i obrt", "Sredstva iz fondova EU" te "Lakši pristup financiranju".
"Za mikro i malo poduzetništvo i obrt, odnosno ja?anje konkurentnosti prera?iva?ke industrije i uslužnih djelatnosti te istraživanje i razvoj, poduzetni?ko okruženje i promociju, poduzetnicima ?e na raspolaganju biti gotovo 119 milijuna kuna. Drugo programsko podru?je temelji se na Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Rije? je o sredstvima iz fondova EU ukupne vrijednosti 3,89 milijardi kuna. Tako su poduzetnicima na raspolaganju sredstva namijenjena proizvodnji, turizmu, poduzetni?koj infrastrukturi, informatizaciji proizvoda te pove?anju kvalitete proizvoda. Na koncu, kroz program "Lakši pristup financiranju" Ministarstvo poduzetništva i obrta planira uložiti gotovo 370 milijuna kuna, a poduzetnicima i obrtnicima na taj ?e na?in biti omogu?eni jeftiniji krediti, mikrokrediti i kreditna jamstva", objasnio je Maras napomenuvši kako prvi natje?aji za sredstva iz Poduzetni?kog impulsa kre?u u ožujku.

Izvor: http://minpo.hr/default.aspx?id=3096

18.12.2014.

 

Europska komisija usvojila Operativni program „U?inkoviti ljudski potencijali"

 

Europska komisija usvojila je Operativni program „U?inkoviti ljudski potencijali" kojim se definiraju podru?ja u koja ?e Republika Hrvatska, do 2020. godine, mo?i investirati sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih, izvijestili su iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsi?, dr. med., izražavaju?i zadovoljstvo zbog usvajanja operativnog programa, naglasio je da nas tek sada o?ekuje ozbiljan posao. „Moramo osmisliti i razraditi projekte kojima ?emo povu?i sredstva Europskog socijalnog fonda i ugraditi ih u razvoj i bolju budu?nost naše zemlje. Do 2020. na raspolaganju nam je nešto više od 14 milijardi kuna koje su nadohvat ruke, ali nam ne?e pasti u krilo bez truda i rada."

Osnovni cilj OP-a U?inkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i ja?anju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je ukupna vrijednost 1,85 milijarde eura, od ?ega se 1,58 milijardi financira iz prora?una Europske unije, uklju?uju?i 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Operativnim su programom razra?ena ulaganja u ?etiri temeljna podru?ja:
Više od tre?ine sredstava namijenjeno je mjerama za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju nezaposlenih osoba. Naglasak je osobito stavljen na u?inkovite mjere aktivne politike tržišta rada za mlade, dugotrajno nezaposlene, žene i starije radnike, kao i na preventivne mjere za smanjenje rizika od gubitka radnih mjesta u izmijenjenim gospodarskim prilikama.
Oko 28 posto prora?una OP-a investirat ?e se u osiguravanje adekvatnog uskla?enja znanja i vještina s potrebama tržišta rada i u tom ?e se smislu poticati tercijarno obrazovanje, strukovno obrazovanje i cjeloživotno u?enje te poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju.
Aktivnosti vezane uz podru?je socijalnog uklju?ivanja predvi?aju promicanje socijalne i ekonomske jednakosti, suzbijanje diskriminacije, prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, poboljšanje dostupnosti i održivosti socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i poticanje društvenog poduzetništva.
Potpora javnoj upravi obuhva?ena je kroz aktivnosti poboljšanja kapaciteta i usluga javne uprave, uklju?uju?i bolje upravljanje javnim financijama, razvoj e-uprave i borbu protiv korupcije. Predvi?a se i promicanje javnog dijaloga, partnerstva i ja?anje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih partnera. U pravosu?u se osobit naglasak stavlja na poboljšanje u?inkovitosti i neovisnosti.
Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama ?lanicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i ja?anje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isklju?enosti te na poboljšanje u?inkovitosti javne uprave.
Europska je komisija za financiranje iz Europskog socijalnog fonda zaprimila 187 prijedloga operativnih programa, od ?ega je do sada usvojeno tek 68, me?u kojima se nalazi i Operativni program Republike Hrvatske. Usvajanje Operativnog programa za državni prora?un zna?i i priliv od 15 milijuna eura predfinanciranja kojim se osiguravaju po?etna sredstva za po?etak provedbe projekata. Usvajanjem Operativnog programa Hrvatska je ispunila sve preduvjete za povla?enje sredstava iz EU. Hrvatska je me?u prvim zemljama EU kojima su odobreni operativni programi.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/europska-komisija-usvojila-operativni-program-ucinkoviti-ljudski-potencijali

 

12.12.2014.

 

Europska komisija i Vlada Republike Hrvatske usvojile Operativni program „Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

 

Vlada Republike Hrvatske održala je jutros, 12. prosinca 2014. godine telefonsku sjednicu Vlade na kojoj je, nakon višemjese?nog usuglašavanja, prihvatila prijedlog Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. (u daljnjem tekstu Program), a isto je danas u?inila i Europska komisija (EK), donošenjem Odluke o odobrenju ovog Programa u ranim popodnevnim satima.

Nastavno na donošenje Sporazuma o partnerstvu izme?u Republike Hrvatske (RH) i Europske komisije (EK) za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., RH je dostavila EK kona?ni prijedlog teksta Programa kao jednog od klju?nih preduvjeta za korištenje sredstava iz ESI fondova EU-a za financijsko razdoblje 2014.-2020. Programom se utvr?uje strategija RH za ulaganje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) te prioriteti i mehanizmi za u?inkovito korištenje dodijeljenih sredstava. Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta" kao i nacionalno odre?enim ciljevima u podru?jima u koja je mogu?e ulagati iz navedenih fondova EU-a, s naglaskom na infrastrukturna ulaganja.

Donošenjem Programa RH ?e imati konkretni strateški okvir za korištenje sredstava iz prora?una EU-a koja su joj dodijeljena kroz Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2014.-2020. U skladu s VFO i Provedbenom odlukom Komisije od 3. travnja 2014. o odre?ivanju godišnje raš?lambe ukupnih sredstava po državi ?lanici u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta", RH je iz prora?una EU-a na raspolaganju ukupno 8,397 milijardi eura, od ?ega je 6,881 milijardi eura dodijeljeno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., od ?ega 4,321 milijardi eura iz EFRR-a i 2,559 milijardi eura iz KF-a.

Raspodjela spomenute alokacije od ukupno 6,881 milijardi eura iz ESI fondova, kojoj se pridodaje još oko 1,2 milijarde eura sufinanciranja iz prora?una Republike Hrvatske, je sljede?a:

Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za poticanje konkurentnosti: istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduze?a, niskouglji?no gospodarstvo, te obrazovanje;
Preko 45 posto ukupne alokacije iz Europskog fonda za regionalni razvoj bit ?e iskorišteno za podršku malim i srednjim poduze?ima, istraživanje i inovacije; i
Zna?ajan udio ulaganja, od više od 3,5 milijardi eura, uložit ?e se u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet).

Tekst dokumenta izra?en je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnoga društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnoš?u o prioritetnim podru?jima ulaganja obuhva?enih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

U izradi dokumenta bitno je naglasiti i kontinuiranu suradnju sa službama Europske komisije, koja po završetku procesa donosi operativne programe, odnosno formalno odobrava korištenje ESI fondova kako je opisano u tim programima.

 

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/europska-komisija-i-vlada-republike-hrvatske-usvojile-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020

 

11.11.2014.

 

IV. Partnerske konzultacije o prijedlogu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020

 

„Od 10,676 milijardi eura koliko je Hrvatskoj na raspolaganju u financijskom razdoblju 2014.-2020., ukupno ?e 6,881 milijardi eura kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija biti uloženo u ja?anje konkurentnosti, nova radna mjesta, smanjenje siromaštva i nejednakosti, zaštitu okoliša, bolju prometnu povezanost, u?inkovitiju javnu upravu i pravosu?e. Samo za 15 velikih infrastrukturnih projekata, za koje se o?ekuju prvi natje?aji, ukupna procijenjena vrijednost je gotovo pet milijardi kuna dok je iznos prvih pet poziva za dodjelu bespovratnih sredstava oko 2,5 milijarde kuna od ?ega se glavnina odnosi na potporu poduzetništvu", istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Gr?i? na IV. Partnerskim konzultacijama o prijedlogu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." koje je u Zagrebu organiziralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU.

Time je nastavljen proces savjetovanja sa zainteresiranim partnerima i javnoš?u, zapo?et u lipnju 2013. godine, a koji je vezan uz planiranje i programiranje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Na konzultacije su pozvani predstavnici jedinica regionalnih i lokalnih samouprava, privatnog sektora, socijalnih partnera, civilnog društva te akademske zajednice.

Europska komisija potvrdila je 30. listopada 2014. Sporazum o partnerstvu, strateški dokument za ulaganja, a sad nam, kao i drugim državama ?lanicama, predstoji završiti proces programiranja, dobiti odobrenje za operativne programe i akreditaciju za sustav upravljanja i kontrole, te zapo?eti s objavom natje?aja i ugovaranjem projekata.

Sporazum o partnerstvu pruža okvir za korištenje 8,377 milijarde eura iz EU prora?una u razdoblju 2014.-2020. za ciljeve kohezijske politike i 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj koji bi se trebali prvenstveno usmjeriti prema realnom gospodarstvu te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Hrvatska je za ja?anje konkurentnosti gospodarstva namijenila ukupno 2,906 milijarde eura, dok ?e za zaštitu okoliša i bolju u?inkovitost resursa biti uloženo 3,566 milijarde eura. Za razvoj održive i suvremene prometne i mrežne infrastrukture planirano je ukupno 1,310 milijarde eura, za pove?anje zaposlenosti i kvalitetnije obrazovanje 1,344 milijarde eura, za smanjenje siromaštva, nejednakosti i diskriminacije 971 milijuna eura, a za u?inkovitiju javnu upravu i pravosu?e ukupno 191 milijuna eura.

Ovdje možete pogledati prezentacije s IV. Partnerskih konzultacija:
Jakša Puljiz, zamjenik ministra - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Helga Bubanovi? Dev?i?, pomo?nica ministra - Institucionalni okvir za financijsko razdoblje 2014.-2020.
Danuta Jablonska, stru?njakinja na projektu - Projekt tehni?ke pomo?i na izradi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

 

http://mrrfeu.hr/

 

 

30.10.2014.

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu, klju?an dokument za korištenje 10,7 milijardi eura iz EU fondova

 

Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Branko Gr?i? danas je u Banskim dvorima kazao da je Europska komisija potvrdila Sporazum o partnerstvu, krovni strateški dokument za korištenje 10,676 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji bi trebali poslužiti kao temelj održivog gospodarskog rasta i zapošljavanja u idu?ih 7 godina.

„Sporazum ?e biti temeljni izvor financiranja razvoja Hrvatske, koji ?e sigurno dati jednu novu šansu za ja?anje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, ali i za ja?anje ukupnih uvjeta života u svim sferama", rekao je potpredsjednik Gr?i? i pojasnio da pokriva više podru?ja; kohezijsku politiku, prije svega orijentiranu prema ja?anju konkurentnosti, zatim politiku vezanu za razvoj ljudskih potencijala, nadalje politiku ruralnog razvoja, zna?i razvoja najmanjih sredina, koje su tradicionalno optere?ene razvojnim problemima te na kraju politiku vezanu za razvoj ribarstva.

„U tom smjeru ide i struktura financiranja, tako da ?e ukupna sredstva iz fondova iznositi oko 10,7 milijardi eura za idu?ih 7, odnosno 10 godina, ako uklju?imo i N+3 razdoblje", rekao je potpredsjednik Gr?i?. Kazao je da je Hrvatska ovim Sporazumom o partnerstvu napravila veliki posao, jer za razliku od svih drugih zemalja ?lanica, Hrvatska je sli?an posao morala odraditi paralelno i za polovicu 2013. godine.

„To smo sve morali ponoviti za novu financijsku perspektivu i kao što vidite, proveli smo to uspješno i uspjeli se do kraja mandata sadašnje Komisije izboriti za prihva?anje Sporazuma o partnerstvu". Dodao je i da Hrvatsku o?ekuje i priprema Operativnih programa, u smislu finalne razrade i finalnog uskla?ivanja sa Europskom komisijom.

Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi bi trebali u razdoblju 2014.-2020. pomo?i Hrvatskoj snažnije pokrenuti gospodarsku aktivnost na izlasku iz ekonomske krize, potaknuti zapošljavanje i gospodarski rast kroz potporu poduzetništvu, inovacijama i kvalitetnijem obrazovanju. Tako?er ?e pomo?i u razvoju zelenog i resursno-u?inkovitog gospodarstva te doprinijeti borbi protiv siromaštva i socijalne isklju?enosti.

Sporazum o partnerstvu pruža okvir za korištenje 8,377 milijardi eura iz europskog prora?una u razdoblju 2014.-2020. za ciljeve kohezijske politike i 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj koji bi se trebali prvenstveno usmjeriti prema realnom gospodarstvu. Dodatno, za razvoj ribarstva Hrvatska ima na raspolaganju 253 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Ovdje možete pro?itati sadržaj Sporazuma o partnerstvu:

SPORAZUM O PARTNERSTVU izme?u Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

PRILOZI Sporazum o partnerstvu

i Priop?enje Europske komisije o prihva?anju Sporazuma o partnerstvu s Hrvatskom.

http://mrrfeu.hr/

23.6.2014.

 

Predstavljanje EU financijskih instrumenata za razdoblje 2014. – 2020. “EU Access to Finance Day” 

 

Europska komisija i Ministarstvo poduzetništva i obrta zajedni?ki organiziraju Info dan “EU Access to Finance Day” (Pristup financiranju) koji ?e se održati u Zagrebu 1. srpnja 2014. godine u hotelu Westin. Cilj Info dana je predstaviti novu generaciju EU financijskih instrumenata za potporu malim i srednjim poduze?ima za razdoblje od 2014. do 2020. godine, te pružiti informacije o na?inu njihovog korištenja u Hrvatskoj.

 

Dodatne informacije i program doga?anje preuzmite na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=876

 

 

16.6.2014.

 

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017.

 

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017. donesen je u lipnju 2014. godine sukladno obvezi iz Zakona o prora?unu (Narodne novine broj: 87/08 i 136/12). Strateški je plan stvoriti konkurentno gospodarstvo temeljeno na društvu znanja, ve?em stupnju inovativnosti uz optimalno korištenje prirodnih resursa. Uspješan poduzetnik koji je spreman i sposoban ideju pretvoriti u pothvat, može izravno i zna?ajno doprinijeti pove?anju konkurentnosti i održivom ekonomskom razvoju. Pove?anje konkurentnosti malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj od iznimne je važnosti i klju?an je prioritet na putu razvoja i pove?anja ukupne bruto dodane vrijednosti.

Misija strateškog planiranja je stvoriti konkurentno i visoko razvijeno malo gospodarstvo. Temelj razvoja je rastu?i broj uspješnih poslovnih subjekata, kontinuirano pove?anje izvoza, vrlo visok stupanj inovacija, vrhunski kadar menadžmenta, iznimno inovativni proizvodni procesi te vrlo poticajno poslovno okruženje. Strateški ciljevi iz Strategije razvoja poduzetništva 2013. – 2020. jesu posebni ciljevi ovog Strateškog plana i usmjereni su prema ostvarenju op?eg cilja - pove?anja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, dok su posebni ciljevi:


1.1 Poboljšanje ekonomske uspješnosti
1.2 Poboljšanje pristupa financiranju
1.3 Promocija poduzetništva
1.4 Poboljšanjem poduzetni?kih vještina
1.5 Poboljšanje poslovnog okruženja

 

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017. možete na?i OVDJE, a dodatne informcije na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=867

 

 

4.6.2014.

 

Obavijest o privremenoj obustavi Poziva na dostavu projektnih prijava

U Pozivu na dostavu projektnih prijava “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”, objavljenom 19. ožujka 2014. godine, sukladno to?ki 7. 3 Uputa za prijavitelje, Ministarstvo poduzetništva i obrta privremeno obustavlja zaprimanje projektnih prijava.

Zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijava na Poziv, Ministarstvo od 06. lipnja 2014. godine pa do 1. rujna 2014. godine, privremeno obustavlja zaprimanje prijava. O eventualnoj mogu?nosti zaprimanja i ugovaranja dodatnih projekata, obavijesti ?e biti objavljene na www.strukturnifondovi.hr i na www.minpo.hr.

Sve projektne prijave predane od 06. lipnja 2014. godine, pa do 1. rujna 2014. godine ne?e biti uzete u razmatranje.

Tekst Javnog poziva te pripadaju?e izmjene možete prona?i OVDJE

 

 

17.4.2014.

 

Dana 17. travnja 2014. godine objavljena je prva izmjena Uputa za prijavitelje i pojedinih dijelova pripadaju?e natje?ajne dokumentacije za Javni poziv za primjenu ICT-a za poboljšanje poslovnih procesa objavljenih 19. ožujka 2014. godine.

Izmijenjenu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE 

 

Detalje o pozivu možete pogledati na stranicama Ministarstva: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=820

 

 

20.3.2014.

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 19. ožujka 2014. Poziv na dostavu projektnih prijava „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima, kojima ?e se, u sklopu provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007 - 2013“, dodijeliti bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 24.061.600,00 kuna, pri ?emu ?e se iznosi pojedina?nih potpora male vrijednosti kretati od 150.000,00 kuna do 750.000,00 kuna.

 

Ovim pozivom sufinancirat ?e se analiza postoje?ih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uklju?uju?i i izdatke informati?ke opreme i softvera. Cilj je potaknuti uvo?enje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduze?a. O?ekuje se kako ?e ova potpora ostvariti pozitivne rezultate kao što su pove?anje u?inkovitosti i produktivnosti, pove?anje prihoda od prodaje i izvoza te otvaranje i/ili o?uvanje postoje?ih radnih mjesta.

 

Detalje o pozivu te natje?ajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

 

 

14.3.2014.

 

U ožujku i travnju novi IPARD natje?aji
Iako je u tijeku finalizacija novog Programa ruralnog razvoja, ?ija bi provedba trebala krenuti u drugoj polovici ove godine, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za pla?anja odlu?ili su se na raspisivanje IPARD natje?aja za mjere:

101: 4. travnja – 18. travnja
103: 24. ožujka – 7. travnja

Svi projekti koji se ugovore po ovom natje?aju, financirat ?e se iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). Novi Pravilnik ?e biti objavljen u tjednu izme?u 17. i 21. ožujka, a mo?i ?e se preuzeti na stranicama Agencije za pla?anje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr). Svi kriteriji provedbe, korisnici, prihvatljiva ulaganja ostaju isti kao i do sada, a izmjene koje su napravljene, su u cilju ubrzanja obrade prijava.

 

  

24.12.2013.

 

Otvoren natje?aj „Pove?anje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“.

 

Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Pove?anje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“.

Potpore ovog Javnog poziva pružit ?e se za dvije vrste projekata koji predstavljaju razli?ite sektore hrvatskog gospodarstva, te su shodno tome podijeljene u dva dijela kako bi se jednaka podrška pružila subjektima oba sektora i to: 1. Konkurentnost malih i srednjih poduze?a (MSP) te 2. Konkurentnost turizma.

Prvi dio javnog poziva koji se odnosi na konkurentnost MSP ima za cilj pove?anje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte ?iji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduze?a, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te oja?ati održivost i konkurentnost poduze?a.

Drugi dio koji se odnosi na konkurentnost u turizmu ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma pove?anjem konkurentnosti turisti?kog sektora. Financijska podrška ?e biti pružena malim i srednjim poduze?ima koji ulažu u izgradnju, preure?enje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turisti?ke ponude te ja?anje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivoš?u i ekološkim standardima odre?enima nacionalnim strategijama.

Više inforamcija o pozivu možete prona?i na sljede?oj poveznici: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515

 

23.12.2013.

 

Svim klijentima, poslovnim partnerima i suradnicima 

sretan Boži? te uspješnu novu godinu želi Eurovision.

 

2014 eu

 

4.12.2013.

 

Otvoren natje?aj „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“.

 

Poziv se nastavlja na tri poziva prethodno objavljena u sklopu prve prioritetne osi IPA Operativnog programa Regionalna konkurentnost, uz napomenu da se na ovaj Poziv, za razliku od prethodnih, mogu prijaviti prijavitelji iz cijele Republike Hrvatske, a na raspolaganju ?e im biti ukupni indikativni iznos od 26.950.000,00 €

Cilj ovog Poziva je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetni?kih zona, poduzetni?kih potpornih institucija, razvojno-istraživa?ke i turisti?ke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduze?a, privukla ulaganja, unaprijedio turisti?ki potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj na?in doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.

Ciljnu skupinu ovog poziva ?ini širok krug javnih tijela, organizacija, institucija i udruženja poput jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave i njihovih razvojnih agencija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih ustanova ili udruženja, javnih poduze?a u stopostotnom vlasništvu regionalne/lokalne samouprave, potpornih poduzetni?kih institucija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih turisti?kih zajednica i udruženja te širok krug regionalnih organizacija i institucija poslovne podrške koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, stru?na udruženja, gospodarsku komoru, trgova?ku i obrtni?ku komoru, savez zadruga, udruge, itd.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 1.000.000,00 €. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 10.500.000,00 €.

Osnovna stopa sufinanciranja temeljem ovog poziva može iznositi do 95% ukupno prihvatljivih troškova, uz mogu?nost dodatnog sufinanciranja projekata koji se provode u županijama koje zaostaju u razvoju za nacionalnim prosjekom prema indeksu razvijenosti sukladno Odluci Vlade o razvrstavanju jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 89/2010) kao što je navedeno u Operativnom programu Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Prihvatljive projektne aktivnosti moraju se odnositi na jednu od sljede?ih kategorija projekata:


Kategorija A: Razvoj osnovne poduzetni?ke infrastrukture (energetske, komunalne,
prometne i komunikacijske) unutar postoje?ih poduzetni?kih zona, gdje
nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg
poduzetništva

Kategorija B: Razvoj i unaprje?enje poduzetni?kih potpornih institucija
Kategorija C: Razvoj i unaprje?enje razvojno-istraživa?ke infrastrukture
Kategorija D: Razvoj i unaprje?enje turisti?ke infrastrukture


Rok za podnošenje prijava je 3. velja?e 2014. godine., a sve informacije vezane uz prijavu na natje?aj objavljene su na internetskoj stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/shema-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-poslovnu-infrastrukturu-

 

8.11.2013.

 

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. godine

 

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske priprema Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020., koji bi trebao doprinijeti razvoju hrvatske poljoprivrede, ali i ruralnih podru?ja uop?e.

Imaju?i na umu velike potrebe poljoprivrednog i prera?iva?kog sektora za ulaganjima i želju za razvojem ruralnih podru?ja, Ministarstvo poljoprivrede tijekom 2014. godine planira raspisati natje?aje za 8 mjera Programa, ?ime bi se prebrodila ova, tzv. Prijelazna godina.

Dodatne informacije možete prona?i ovdje, a predložene mjere možete pruzeti ovdje

 

23.10.2013.

 

Najava natje?aja za male i srednje poduzetnike.

 

U tijeku je priprema natje?ajne dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava ?ija se objava planira do kraja 2013 godine. Planira se objava dvije sheme potpora ukupne vrijednosti preko 33 milijuna EUR:

1. Pove?anje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduze?a – prema Op?im pravilima o skupnim izuze?ima (GBER) sukladno Karti regionalnih potpora
2. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa– prema pravilima o potporama male vrijednosti (de minimis).

Projekti koji ?e ostvariti pravo na bespovratnu potporu putem ovih natje?aja moraju biti završeni do polovice 2016. godine.

Za prvu navedenu shemu bespovratnih potpora visina iznosa bespovratne potpore ra?unat ?e se prema odredbama pravila o državnim potporama, to?nije prema odredbama Op?ih pravila o skupnim izuze?ima (engl. General Block Exemption Regulation - GBER) te Karti regionalnih potpora. Planira se da ?e visina potpore (odnosi se na prihvatljive troškove) iznositi od najmanje 500.000 do najviše 3,5 mil. EUR.

U prvoj gore navedenoj shemi bespovratnih potpora, ?e se po prvi puta iz EU fondova financirati aktivnosti malih i srednjih poduzetnika vezano uz turizam, a koje izme?u ostalog obuhva?aju ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih te osuvremenjivanjem i unaprje?enjem kvalitete postoje?ih ugostiteljskih smještajnih objekata te njihovih pripadaju?ih pomo?nih objekata namijenjenih pružanju usluga.

 

U pripremi su i natje?aji namjenjenji JLS; ulaganja u infrastrukturu s ciljem pove?anja atraktivnosti hrvatskih regija za investitore, stanovništvo i za turiste - poticanje gospodarskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta. Prihvatljivi korisnici biti ?e op?ine, gradovi i županije, njihova trgova?ka društva, institucije i organizacije, razvojne agencije; nevladine organizacije,visokoškolske ustanove,udruge i druge neprofitne organizacije poput turisti?kih zajednica, i sl.

Alokacija za navedeni natje?aj iznositi ?e oko 22 milijuna EUR, a planirana visina potpore od 1 do najviše 10 milijuna EUR.

Više informacija na : http://www.minpo.hr/default.aspx?id=455

 

16.9.2013.

 

OBJAVLJEN IPARD NATJE?AJ ZA MJERU 202

Obavještavamo sve potencijalne korisnike da je dana 16. rujna 2013. godine objavljen novi IPARD natje?aj za Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Pravo sudjelovanja na javnom natje?aju imaju lokalne akcijske grupe koje po svojoj definiciji ?ine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora odre?enog ruralnog podru?ja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog podru?ja, a ?iji ?lanovi mogu biti fizi?ke i pravne osobe.

Rok za podnošenje prijava po?inje te?i od 16. rujna 2013. i traje do 18. listopada 2013.

Detaljnije možete prona?i:
http://www.apprrr.hr/mjera-202-521.aspx
http://www.apprrr.hr/zadnji-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava--659.aspx

 

30.8.2013.

 

Daljnja odgoda IPARD natje?aja.

 

Obavještavamo potencijalne korisnike da ?e 16. rujna 2013. godine biti raspisan IPARD natje?aj za Mjeru 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja", a bit ?e otvoren do 18. listopada 2013. godine.
Ujedno, obavještavamo ostale potencijalne IPARD korisnike kako nakon ovog natje?aja, do daljnjega ne?e biti raspisivanja drugih novih natje?aja za tu ili druge IPARD mjere.

Naime, obzirom na veliki interes za bespovratna sredstva IPARD programa te uslijed velikog broja zaprimljenih prijava na dosadašnje IPARD natje?aje, ?iji ukupni traženi iznos potpore premašuje trenutno raspoloživa sredstva, Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do kraja 2013. godine, dok ne obradi sve do sada zaprimljene prijave, ne?e raspisivati nove natje?aje. Nakon toga, Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede dogovorit ?e daljnje aktivnosti, a o ?emu ?e javnost biti pravovremeno informirana.

 

Više informacija na: http://www.apprrr.hr/ipard-natjecaji--655.aspx

 

26.8.2013.

 

Europska komisija odobrila plan Hrvatske za ulaganje 450 milijuna eura iz kohezijske politike EU-a za poticanje rasta i stvaranje radnih mjesta

Europska komisija danas je odobrila plan ulaganja Hrvatske za korištenje sredstava kohezijske politike EU-a u iznosu od 449,4 milijuna EUR koji su joj dodijeljeni 1. srpnja 2013. kada je pristupila EU-u.Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) koji su pripremila hrvatska nadležna tijela utvr?uje prioritete ulaganja za hrvatske regije u cilju ubrzanja gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta poticanjem konkurentnosti cijele zemlje. Strateški projekti s jasnim, unaprijed utvr?enim ciljevima koji se podudaraju s tim prioritetima moraju se brzo utvrditi kako bi se ovo vrijedno ulaganje najbolje iskoristilo prije isteka roka 2016. godine.

NSRO možete preuzeti ovdje.

Više informacija na: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1613

 

 

 

6.5.2013.

 

IPARD natje?aji odgo?eni do daljnjeg.

 

Uslijed velikog broja zaprimljenih prijava na dosadašnje IPARD natje?aje, ?iji ukupni traženi iznos potpore premašuje trenutno raspoloživa sredstva, Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nije u mogu?nosti planirati daljnje natje?aje dok se ne završi obrada svih do sada pristiglih prijava.
Novi Plan raspisivanja natje?aja bit ?e objavljen na web-stranicama APPRRR-a i Ministarstva poljoprivrede krajem kolovoza 2013. kada ?e se mo?i utvrditi koliko je nakon ugovaranja prihvatljivih prijava preostalo financijskih sredstava na postoje?im IPARD alokacijama za eventualne daljnje natje?aje.

 

6.5.2013.

 

Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj 2013. – 2020.

 

Objavljen je javni poziv poduzetnicima za identifikaciju projektnih prijedloga sukladnih Europskoj strategiji za pametan, održiv i uklju?iv rast – EUROPA 2020, op?em strateškom cilju Strategije razvoja poduzetništva 2013.-2020. godine – pove?anju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj i Operativnom programu za regionalnu konkurentnost.

Tekst javnog poziva možete pro?itati OVDJE, a detaljnije informacije na web stranicama Ministarstva: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=354.

 

16.3.2013.

 

Otvoren je novi natje?aj namijenjen izgradnji poslovne infrastrukture na podru?ju op?ina i gradova. Korisnicima ?e biti na raspolaganju ukupan iznos od 8 milijuna eura. Natje?aj je otvoren do 13. lipnja 2013. godine.

 

Cilj sheme dodjele bespovratnih sredstava za izgradnju poslovne infrastrukture je ulaganje u razvoj nove i postoje?e infrastrukture u poslovnim zonama, razvoj novih i postoje?ih poslovnih inkubatora i ostalih subjekata za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu te ulaganje u razvoj javne turisti?ke infrastrukture, što ?e u kona?nici rezultirati razvojem i ja?anjem sektora malog i srednjeg poduzetništva te stvaranjem novih radnih mjesta, posebice u slabije razvijenim podru?jima.

Kroz ovu shemu dodjele bespovratnih sredstava mogu?e je financirati sljede?e aktivnosti:
-Razvoj nove i postoje?e poslovne infrastrukture u postoje?imposlovnim zonama
-Osnivanje i razvoj novih i postoje?ih poslovnih inkubatora i drugih potpornih institucija koje pomažu, okupljaju i servisiraju male i srednje poduzetnike
-Razvoj i unapre?enje javne turisti?ke infrastrukture u podru?ju zdravstvenog, kulturnog i aktivnog turizma.

 

Potencijalnim korisnicima je na raspolaganju indikativan iznos od 8 milijuna eura, a visina pojedina?nih potpora kretat ?e se od 325 tisu?a eura do milijun eura. Financiranje projekta kroz navedeni natje?aj maksimalno može iznositi 60 do 85% od ukupne vrijednosti projekta.

 

1.3.2013.

 

Objavljen deveti IPARD natje?aj za M 101 i M 103 i prvi IPARD natje?aj za M 202


Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala deveti IPARD natje?aj za mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 12. travnja 2013. i mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 2. svibnja 2013. Javni natje?aj je objavljen u Narodnim novinama broj 25/2013., a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za pla?anja, gdje se nalaze i Vodi?i za korisnike, Pravilnici o provedbi mjera 101 i 103, obrasci potrebni za prijavu i ostale korisne informacije. Napominjemo kako je od ovog natje?aja u mjeri 101, izme?u ostalih, mogu?e provesti i ulaganja u nabavku poljoprivredne mehanizacije (uklju?uju?i i traktore) i opreme, a u mjeri 103 i u cjelokupnu opremu za proizvodnju i trženje vina i maslinovog ulja.
Sve detaljne informacije možete pogledati ovdje.

Agencija za pla?anja je tako?er raspisala i prvi IPARD natje?aj za mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 02. travnja 2013., ?ijim sredstvima ?e biti omogu?eno sufinanciranje Lokalnih akcijskih grupa. Javni natje?aj je objavljen u Narodnim novinama broj 25/2013., a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za pla?anja, gdje se nalazi i Vodi? za korisnike, Pravilnik o provedbi mjere 202, obrasci potrebni za prijavu i korisne prezentacije o navedenoj mjeri.

 

28.2.2013.

 

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju raspisivanje natje?aja za mjere IPARD programa, u terminima kako slijedi:

Mjera 101: 1. ožujka 2013. – 12. travnja 2013.
Mjera 103: 1. ožujka 2013. – 2. svibnja 2013.
Mjera 202: 1. ožujka 2013. – 2. travnja 2013.

 

Podsje?amo kako je od ovog natje?aja u mjeri 101, izme?u ostalih, mogu?e provesti i ulaganja u nabavku poljoprivredne mehanizacije (uklju?uju?i i traktore) i opreme, a u mjeri 103 i u cjelokupnu opremu za proizvodnju i trženje vina i maslinovog ulja.

U ožujku se raspisuje i 1. natje?aj za provedbu mjere 202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, ?ijim sredstvima ?e biti omogu?eno sufinanciranje Lokalnih akcijskih grupa.

Tekst natje?aja, kao i svi obrasci potrebni za prijavu ?e nakon objave u Narodnim novinama, biti objavljeni i na mrežnim stranicama Agencije za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) i Uprave ruralnog razvoja, EU i me?unarodne suradnje Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr/ipard/)

 

 

14.2.2013.

 

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju promijenili su plan za raspisivanje natje?aja za mjere IPARD programa u 2013. godini.

 

ipard

 

21.12.2012.

Sretne blagdane i sretnu i uspješnu 2013. želi Vam Eurovision.

Eurovision2013

Umjesto slanja ?estitki poštanskim putem uplatiti smo donaciju UNICEF-u.

 

12.11.2012.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijeli su okvirni plan za raspisivanje natje?aja za mjere IPARD programa u 2013. godini.

Skre?emo pozornost da je ovaj plan natje?aja provizoran te da Agencija za pla?anja zadržava pravo izmjene datuma raspisivanja natje?aja za pojedine mjere.

 

ipard 2013

 

10.10.2012.

 

Uslijed velikog interesa potencijalnih korisnika, obavještavamo sve zainteresirane da ?e se natje?aj za IPARD mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ produžiti do 31. prosinca 2012. godine. Tekst izmjene natje?aja objavit ?emo ?im isti bude objavljen u Narodnim novinama.

 

20.9.2012.

 

Obavještavamo sve potencijalne korisnike da je zbog velikog interesa natje?aj za IPARD mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ produžen do 12. listopada 2012. godine (NN 104/12 ). Ovo je 4. javni natje?aj koji je Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala za Mjeru 302.

 

20.8.2012.

 

Objavljen 4. natje?aj za mjeru 302 IPARD programa
Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je ?etvrti javni natje?aj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“.

Javni natje?aj je objavljen u Narodnim novinama broj 95/12, a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr/mjera-302-109.aspx), gdje se nalazi i Vodi? za korisnike za ovu mjeru. 
Rok za podnošenje prijava po?inje te?i od 20. kolovoza 2012. i traje zaklju?no do 24. rujna 2012. godine. 

 

5.6.2012.

 

Produžen rok za podnošenje prijava za mjere 101 i 103 IPARD programa

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne IPARD korisnike mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i mjere 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ da je produžen rok za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa. Novi rok za podnošenje prijava je 13. srpanj 2012. godine.

 

 

3.5.2012.

 

Najava natje?aja

  U sklopu tre?e komponente IPA (IIIC) u 2. polovici ove godine o?ekuje se objava dva natje?aja.

  1. Izgradnja poslovne infrastrukture

Natje?aj je namijenjen financiranju projekata jedinica lokalne i regionalne (podru?ne) samouprave, lokalnih i regionalnih organizacija i trgova?kih društava u javnom vlasništvu te lokalnih i regionalnih turisti?kih zajednica.

Cilj sheme dodjele bespovratnih sredstava za izgradnju poslovne infrastrukture je ulaganje u razvoj nove i postoje?e infrastrukture u poslovnim zonama, razvoj novih i postoje?ih poslovnih inkubatora i ostalih subjekata za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu te ulaganje u razvoj javne turisti?ke infrastrukture i prate?ih usluga.

Predvi?ena alokacija : 8 MEUR

Iznosi potpore: 325 000 – 1 000 000 EUR

 

2. Potpora ja?anju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

Cilj ove sheme je ja?anje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika poticanjem ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promi?u zeleno gospodarstvo, te ja?anje razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u skladu s eko i drugim me?unarodnim standardima.

Uvo?enjem me?unarodnih eko standarda i energetski u?inkovite tehnologije u proizvodne procese oja?at ?e se konkurentnost malih i srednjih poduze?a, kako na doma?em tako i na svjetskom tržištu. Primjenom najbolje prakse i uspješnih poslovnih modela lakše ?e se razviti novi, konkurentniji proizvodi.

 

Predvi?ena alokacija : 5 MEUR

Iznosi potpore: 50 000 – 200 000 EUR  

24.4.2012.

Produžen rok za podnošenje prijava za M 301 IPARD programa
Ovim putem obavještavamo sve potencijalne IPARD korisnike za mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa da je produžen rok za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa. Novi rok za podnošenje prijava je 30. svibnja 2012. godine. Podsje?amo da su korisnici za ulaganja unutar mjere 301, gradovi i op?ine u RH s manje od 10.000 stanovnika prema popisu iz 2001. godine.

8.4.2012.

Sretan Uskrs i ugodne blagdane želi Vam Eurovision

 

19.3.2012.

Otvoren natje?aj za IPARD mjeru 301

Javni natje?aj je objavljen u Narodnim novinama broj 33/12, a od danas je dostupan i na internetskoj stranici Agencije za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, gdje se nalazi i Vodi? za korisnike za ovu mjeru. Obrasci za prijavu na natje?aj te informativni upitnici koji se popunjavaju i šalju zajedno s prijavom i prate?om dokumentacijom su dostupni na internetskoj stranici Agencije za pla?anja a rok za podnošenje prijava po?inje te?i od 19. ožujka 2012. i traje zaklju?no do 30. travnja 2012., sukladno tekstu Natje?aja. Tako?er, Pravilnik o provedbi Mjere 301 unutar IPARD programa objavljen je u Narodnim novinama br. 33/12, a bit ?e dostupan i na navedenoj internetskoj stranici Agencije. Detaljne informacije se nalaze na sljede?oj adresi: http://www.apprrr.hr/mjera-301-108.aspx

 

 

2.1.2012.

 

OTVORENI NATJE?AJI ZA IPARD MJERE 101, 103 i 302

Objavljen je 7. natje?aj za IPARD mjere 101 i 103 te 3. natje?aj za mjeru 302. Natje?aji su otvoreni u razdoblju od 2. sije?nja do 29. velja?e 2012. godine.

 

19.12.2011.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila je natje?aj Potpora ja?anju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva koji se financira unutar pretpristupnog programa IPA IIIC komponente - Regionalna konkurentnost za 2011 godinu.

Cilj ove sheme/natje?aja je ja?anje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika poticanjem ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promi?u zeleno gospodarstvo, te ja?anje razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u skladu s ekološkim i drugim me?unarodnim standardima.

Uvo?enjem me?unarodnih eko standarda i energetski u?inkovite tehnologije u proizvodne procese oja?at ?e se konkurentnost malih i srednjih poduze?a. Primjenom najbolje prakse i uspješnih poslovnih modela lakše ?e se razviti novi, konkurentniji proizvodi.

Korisnicima je na raspolaganju iznos od 3 milijuna eura, a visina pojedina?nih potpora kretat ?e se od 50.000 do 200.000 eura. Financiranje IPA sredstvima maksimalno može iznositi 85% od ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Na natje?aju mogu sudjelovati mali i srednji poduzetnici, a bit ?e otvoren do 20. velja?e 2012 godine.

 

12.12.2011.

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Uprava za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja najavljuju raspisivanje novih IPARD natje?aja u 2012. godini, prema sljede?em okvirnom rasporedu:Agencija za pla?anja do sad je odobrila oko 190 milijuna kuna potpore za mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja EU standarda“, mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda“ i mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“.

 

2.12.2011.

Sredinom prosinca o?ekujemo otvaranje najavljenje grant sheme namijenjene malim i srednjim poduzetnicima u sklopu projekta "Podrška za pove?anje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva". Predvi?ena ukupna sredstva iznositi ?e oko 3 000 000 €, a pojedina?na bespovratna sredstva od 50 000 - 200 000 €. Natje?aj ?e biti objavljen na stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.

 

 

6.10.2011.

Hrvatska gospodarska komora, Europska poduzetni?ka mreža Hrvatske (EEN) organizirala je me?unarodnu konferenciju pod nazivom

“Iskustva malih i srednjih poduze?a nakon pristupanja EU” gdje je i tvrtka Eurovision predstavila iskustva iz ?eške.

Detaljnije informacije kao i prezentacije možete pogledati ovdje

 

5.10.2011.

Novi natje?aj za IPARD mjere 101 i 103 bit ?e otvoren od 17.listopada do 28. studenog 2011. godine.

Potaknuta velikom prolaznoš?u prijava na ?etvrtom natje?aju i velikim odazivom podnositelja prijava na peti natje?aj, Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisat ?e i šesti IPARD natje?aj za mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“, koji ?e biti otvoren od 17. listopada do 28. studenog 2011. godine.
Javni natje?aj bit ?e objavljen u Narodnim novinama, a istoga dana bit ?e dostupan i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za pla?anja (www.apprrr.hr) - u rubrici NATJE?AJI, gdje ?e se nalaziti i Vodi? za korisnike te potrebni obrasci.
Prije službenog raspisivanja natje?aja u Narodnim novinama objavit ?e se izmjene i dopune Pravilnika o provedbi mjere 101 i 103 unutar IPARD programa, koje ?e tako?er biti objavljene na gore navedenim internetskim stranicama.

 

12.9.2011.

Drugi IPARD natje?aj za Mjeru 302 raspisan od 12. rujna do 31. listopada 2011.

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je drugi IPARD natje?aj za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ u razdoblju od 12. rujna do 31. listopada 2011. godine. Javni natje?aj objavljen je u Narodnim novinama broj 103/2011., a dostupan je i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za pla?anja (www.apprrr.hr) - u rubrici NATJE?AJI, gdje se nalazi i Vodi? za korisnike te potrebni obrasci.

 

31.8.2011.

Drugi IPARD natje?aj za Mjeru 302 bit ?e raspisan od 12. rujna do 31. listopada

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisat ?e drugi IPARD natje?aj za Mjeru 302 – Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti od 12. rujna do 31. listopada 2011. godine. Javni natje?aj bit ?e objavljen u Narodnim novinama, a istoga dana bit ?e dostupan i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za pla?anja (www.apprrr.hr) - u rubrici NATJE?AJI, gdje ?e se nalaziti i Vodi? za korisnike te potrebni obrasci. Natje?aj ?e se provoditi temeljem novog Pravilnika o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa, koji ?e biti objavljen uskoro.

 

10.6.2011.

Najava natje?aja - Bespovratna sredstva za poduzetnike

U sklopu tre?e komponente IPA (IIIC) u 3. kvartalu ove godine trebao bi biti objavljen natje?aj za male i srednje poduzetnike. U tijeku je priprema natje?ajne dokumentacije. Natje?aj je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima u sklopu projekta „Podrška za pove?anje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“. Predvi?ena ukupna sredstva iznositi ?e oko 3 000 000 €, a pojedina?na bespovratna sredstva od 50 000 – 200 000 €. Sredstva ?e biti namjenjena odabranim poduzetnicima kao pomo? u kupovini opreme, koja u proizvodne metode uvodi eko standarde i energetsku u?inkovitost te edukaciju povezanu s kupovinom takve opreme.

 

30.5.2011.

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala peti IPARD natje?aj za mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ u razdoblju od 30. svibnja do 11. srpnja 2011. godine. Javni natje?aj je objavljen u Narodnim novinama broj 58/2011., a dostupan je i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za pla?anja (www.apprrr.hr) - u rubrici NATJE?AJI, gdje se nalazi i Vodi? za korisnike te potrebni obrasci.

 

16.5.2011.

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisat ?e drugi natje?aj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ koja je namijenjena jedinicama lokalne samouprave. Rok za podnošenje prijava po?inje te?i od 16. svibnja i traje zaklju?no sa 13. lipnja 2011. godine. Javni natje?aj bit ?e objavljen u Narodnim novinama, a istoga dana bit ?e dostupan i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za pla?anja (www.apprrr.hr)

 

 

16.5.2011.

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ?e raspisati peti IPARD natje?aj za mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ u razdoblju od 30. svibnja do 11. srpnja 2011. godine.

 

2.5.2011.

Povodom obilježavanja Dana Europske unije 9.5.2011., u Zadru ?emo održati predavanje "Prakti?ni aspekti i primjeri korištenja bespovratnih sredstava iz fondova EU u republici ?eškoj". Predavanje ?e se odvijati u sklopu Europskog tjedna u Velikoj vije?nici doma Zadarske županije s po?etkom u 13h.

Program Europskog tjedna možete pogledati ovdje i ovdje.

 

 

21.3.2011.

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisat ?e drugi natje?aj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ koja je namijenjena jedinicama lokalne samouprave. Rok za podno line-height: 150%; sans-serif= /spanšenje prijava po?inje te?i od 15. svibnja i traje zaklju?no sa 13. lipnja 2011. godine. Javni natje?aj bit ?e objavljen u Narodnim novinama, a istoga dana bit ?e dostupan i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za pla?anja (www.apprrr.hr) - u rubrici NATJE?AJI, gdje ?e se nalaziti i Vodi? za korisnike te potrebni obrasci.

 

 

1.2.2011.

Slijedom dobrih vijesti da je Europska komisija Republici Hrvatskoj odobrila izmjene i dopune IPARD programa, objavljen je ?etvrti IPARD natje?aj za Mjeru 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice i Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice. U Narodnim novinama 10/2011 objavljen je novi Pravilnik o provedbi mjere 101 i mjere 103 unutar IPARD programa, a njega, kao i ostale vezane relevantne dokumente (kompletan izmijenjeni i dopunjeni IPARD program) možete pogledati i preuzeti ovdje.

 

 

 

6.12.2010.

Objavljen je prvi javni natje?aj za podnošenje prijava za dodjelu IPARD sredstva za Mjeru 301 i Mjeru 302.

Za Mjeru 301 rok za podnošenje prijava po?inje te?i od 06. prosinca 2010. i traje zaklju?no do 31. sije?nja 2011. Pravilnik o provedbi Mjere 301 unutar IPARD programa objavljen je u Narodnim novinama br. 61/10, 127/10, a od 06.12.2010. bit ?e dostupan uz tekst javnog natje?aja i na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za pla?anja.

 

Za Mjeru 302 rok za podnošenje prijava po?inje te?i od 03. sije?nja 2011. i traje zaklju?no do 31. ožujka 2011. Pravilnik o provedbi Mjere 302 unutar IPARD programa objavljen je u Narodnim novinama br. 127/10, a od 06.12.2010. bit ?e dostupan uz tekst javnog natje?aja i na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede i span font-size:=/p/spanAgencije za pla?anja.

1. Natje?aj za Mjeru 301 IPARD programa – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju predstavljaju prvi natje?aj za Mjeru 301 – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa. Sredstvima iz IPARD programa u sklopu ove mjere, jedinice lokalne samouprave (op?ine i gradovi koji imaju do 10.000 stanovnika) mogu ostvariti potporu za ulaganja u sektoru kanalizacije i pro?iš?avanja otpadnih voda, lokalnih nerazvrstanih cesta, toplana na biomasu i protupožarnih cesta. Maksimalni iznos potpore je do 100% od ukupno prihvatljivih ulaganja, odnosno kod sektora lokalnih nerazvrstanih cesta i protupožarnih cesta povrat može iznositi do 3 milijuna kuna, a kod sektora kanalizacije i pro?iš?avanja otpadnih vo/p 8pt= da i toplana na biomasu do 7 milijuna kuna. Natje?aj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010 godine od kada i te?e rok za slanje prijava, zaklju?no s 31. sije?nja 2011. godine.

2. Natje?aj za Mjeru 302 IPARD programa – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju predstavljaju prvi natje?aj za Mjeru 302 – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ unutar IPARD programa. S raspisivanjem natje?aja potencijalni ?e korisnici mo?i ostvariti potporu za ulaganja unutar sektora: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, uslužne djelatnosti u ruralnom podru?ju, pogoni za preradu na farmama , proizvodnja gljiva i obnovljivi izvori energije. Potencijalni korisnici su fizi?ke i pravne osobe (mikro poduzetnici), u sustavu PDV-a, 100% u privatnom vlasništvu ili sa do 25% državnog p 8pt=line-height: 150%; text-align: justify;http://www.apprrr.hr/cetvrtinbsp;javni-natjecaj-za-dodjelu-sredstava-iz-ipard-programa---zaprimanje-prijava-od-01022011---28022011-110.aspxvp 8pt=line-height: 150%; text-align: justify;http://www.apprrr.hr/cetvrtinbsp;javni-natjecaj-za-dodjelu-sredstava-iz-ipard-programa---zaprimanje-prijava-od-01022011---28022011-110.aspxlasništva, vlasništva jedinica lokalnep pspanAgencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ?e raspisati peti IPARD natje?aj za mjere 101 „Ulaspan font-size:=8pt/p/spanspan style= ganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 103 „Ulaganja u preradu i t 8pt=/ap/prženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ u razdoblju od 30. svibnja do 11. srpnja 2011. godine. i/ili regionalne samouprave i/ili grada Zagreba. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR (oko 1,09 milijuna kuna), osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje iznosi 675.000 EUR (oko 5 milijuna kuna). Potpora iznosi do 50% od tog iznosa. Natje?aj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010. godine, a rok za zaprimanje prijava je od 03.01.2011. do 31.3.2011.

više na: http://www.mps.hr

http://www.apprrr.hr

br /

/p

p12.9.2011.

/span/p

span font-size:=spana target=više na:

/span. Predavanje ?e se odvijati u sklopu Europskog tjedna u Velikoj vije?nici doma Zadarske županije s po?etkom u 13h.

span font-size:=font-size:8pt . Predavanje ?e se odvijati u sklopu Europskog tjedna u Velikoj vije?nici doma Zadarske županije s po?etkom u 13h.

p14.2.2013.OTVORENI NATJE?AJI ZA IPARD MJERE 101, 103 i 302span

http://www.apprrr.hr

p

OBJAVLJEN IPARD NATJE?AJ ZA MJERU 202

Obavještavamo sve potencijalne korisnike da je dana 16. rujna 2013. godine objavljen novi  IPARD natje?aj za Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Pravo sudjelovanja na javnom natje?aju imaju lokalne akcijske grupe koje po svojoj definiciji ?ine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora odre?enog ruralnog podru?ja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog podru?ja, a ?iji ?lanovi mogu biti fizi?ke i pravne osobe.

Rok za podnošenje prijava po?inje te?i od 16. rujna 2013. i traje do 18. listopada 2013.

Detaljnije ovdje:
http://www.apprrr.hr/mjera-202-521.aspx
http://www.apprrr.hr/zadnji-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava--659.aspx

p

You are here: Naslovna