10. 04. 2021

Pomo? u pripremi projekata za financiranje iz fondova EU

 

OSIGURAVAMO  KOMPLEKSNI SERVIS

Naše usluge prate cijeli projektni ciklus - od faze definiranja projekta i identificiranja odgovaraju?eg naslova za dodjelu bespovratnih sredstava, preko pripreme prijave projekta (aplikacije), organizacije javnog nadmetanja, pra?enja realizacije projekta i teku?eg izvješ?ivanja, pa sve do podnošenja završnog izvješ?a i obra?una.

 

FORMULACIJA PROJEKTA U SKLADU S CILJEVIMA PROGRAMA

• Procjena mogu?nosti za dobivanje bespovratnih sredstava za predloženi projekt.
• Pronalaženje odgovaraju?eg operativnog programa.

• Predlaganje i prilago?avanje projekta u svrhu postizanja maksimalne uskla?enosti s kriterijima operativnog programa.

 

You are here: Naslovna » Naše usluge » Pomo? u pripremi projekata