10. 04. 2021

 

Naša vizija je da svojim profesionalnim pristupom i kompleksnoš?u usluge osiguramo svojim klijentima – tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, javnim i privatnim subjektima i udrugama, da za svoj i op?i razvoj uspješno iskoriste bespovratna sredstva koja se nude putem fondova EU.

Individualnim pristupom potrebama klijenata i visokom kvalitetom pružanih usluga doprinosimo boljoj orijentaciji u korištenju fondova EU i pripomažemo daljnjemu razvoju društva u svim podru?jima života ili poslovanja.

 

Vrijednosti firme:

  • poštujemo principe timskog rada,
  • uspjeh pojedinca smatramo uspjehom tima,
  • poštujemo zahtjeve klijenta,
  • ne obe?avamo nemogu?e,
  • investiramo u razvoj naših uposlenika,
  • zahtijevamo profesionalni radni pristup. 

 

Motivirani smo vašim uspjehom

 

Nas? odnos prema klijentu utemeljen je na nac?elu dijeljenja rizika. Ako projektu za koji smo pripremili aplikaciju ne budu dodijeljena bespovratna sredstva, tada fakturiramo za nas?e usluge samo paus?alnu ulaznu naknadu. Po z?elji klijenta nudimo svoje usluge i za ugovorenu paus?alnu cijenu. Ne nudimo samo jednokratnu pripremu projekta. Nastojimo uspostaviti dugoroc?nu suradnju sa svojim klijentima koja omoguc?uje objema stranama da smanje tros?kove pripreme projekta i izrade aplikacija i ujedno povec?ava s?ansu za uspjeh u postupku odobravanja.

Interes za zajedni?ki uspjeh je obostrani i me?usobno motiviraju?i, jer:

  • radimo na osnovu dugoro?ne suradnje, koja omogu?ava obostrano smanjivanje troškova za predlaganje

   zahtjeva i istovremeno pove?ava šansu na njeno odobrenje,

  • ne nudimo samo jednokratnu izradu projekta,
  •  ako klijent ne želi definirati nagradu za uspješnost projekta, tada nudimo pružanje naših usluga uz 

    ugovaranje paušalne nagrade

You are here: Naslovna » O nama » Naša vizija