13. 05. 2021

O osniva?u

 

Godine 1999. je u Brnu osnovana tvrtka EUROVISION s.r.o. sa ciljem pružanja kvalitetnog i stru?nog konzaltinga o mogu?nostima sufinanciranja regionalnog razvoja iz fondova EU.
Eurovision a.s. sudjelovao je u pripremi i realizaciji mnogih projekata koji su koristili bespovratna sredstva iz predpristupnih programa - PHARE, ISPA, SAPARD i sada aktualnih Strukturalnih fondova i Kohezijskog fonda.
U okviru projekata u kojima je Eurovision pripremao aplikacije, naši su klijenti povukli više od 600 mil. € bespovratnih sredstava.
Tvrtka Eurovision je u ?eškoj postala vode?a konzalting firma koja pruža svoje usluge ne samo za tijelima državne, regionalne i mjesne samouprave, ve? i poduzetnicima, raznim institucijama i udrugama.
Tvrtka Eurovision, a.s. posjeduje certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 (Bureau Veritas Certification).

 http://eurovision.cz

 

 

You are here: Naslovna » O nama » O osniva?u