10. 04. 2021

Postpristupne mogu?nosti - OP Konkurentnost i kohezija

 

Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od 29. kolovoza 2013. o Operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., utvr?ena su tri Operativna programa:

iz podru?ja konkurentnosti i kohezije, iz podru?ja u?inkovitih ljudskih resursa, te iz podru?ja tehni?ke pomo?i.

 

Op?i ciljevi koji se trebaju posti?i Operativnim programom iz podru?ja konkurentnosti i kohezije su:

ulaganja primarno u infrastrukturne investicije (u podru?jima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) te potpore razvoju poduzetništva i istraživa?kih djelatnosti.

 

Operativni program iz podru?ja konkurentnosti i kohezije 2014-2020 obuhvatit ?e aktivnosti iz deset tematskih ciljeva predvi?enih Uredbom Europske komisije o Strukturnim instrumentima za razdoblje 2014.-2020.:

1. Ja?anje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

2. Ja?anje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija

3. Ja?anje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika

4. Podrška približavanju prema ekonomiji utemeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim sektorima

5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima

6. Zaštita okoliša i promicanje u?inkovitosti resursa

7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na klju?noj infrastrukturi prometne mreže

8. Promicanje održivog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

9. Promicanje socijalnog uklju?ivanja i borba protiv siromaštva

10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno u?enje

11. Ja?anje institucionalnih kapaciteta te u?inkovita javna uprava.

 

 

Financiranje Operativnog programa iz podru?ja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. predvi?eno je iz dva fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Predvi?eni prostorni obuhvat Operativnog programa iz podru?ja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. je cijelo podru?je Republike Hrvatske.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za pripremu Operativnog programa iz podru?ja konkurentnosti i kohezije.

You are here: Naslovna » Postpristupne mog. » OP Konkurentnost i kohezija