10. 04. 2021

 

Što nas o?ekuje?

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, otvaraju se nove mogu?nosti sufinanciranja putem korištenja sredstava iz Strukturnih fondova. Na raspolaganju ?e nam biti znatno ve?a sredstva te ?e se zna?ajno pove?ati i raspon mogu?ih podru?ja ulaganja. O?ekuje se skoro utvr?ivanje konkretnih aktivnosti.

Strukturni fondovi u službi su Kohezijske politike Europske unije, ?iji je cilj ostvarenje gospodarske i društvene kohezije, odnosno ujedna?enog razvoja Europske unije. Financiraju se razvojni projekti koji doprinose smanjivanju razlika izme?u razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU kao i promicanju ukupne konkurentnosti europskog društva i gospodarstva. Fondovi iz kojih se financira Kohezijska politika EU jesu:

 

Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF)

 

Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund, ERDF)

 

Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF)

 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD)

 

Europski ribarski fond (European Fisheries Fund, EFF)

 

Krajnji cilj je prije svega ulaganjima stvoriti održiva radna mjesta (posebno u sektoru malog i srednjeg poduzetništva), ostvariti bolju prometnu i komunikacijsku povezanost, ja?ati mogu?nost novih izvora zarade, odnosno smanjiti ovisnost o granama koje nisu dugoro?no održive te poticati gospodarsku raznolikost, posebice u ruralnim podru?jima.

 

Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF)

Ciljevi Europskog socijalnog fonda su smanjenje razlika u životnom standardu i blagostanju u državama ?lanicama Europske Unije i njihovih regija, te time promicanje gospodarske i socijalne kohezije. Naglašava se promicanje zapošljavanja u EU, te pomo? europskim tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suo?avanju s globalnim izazovima:

• Sredstva se dijele u cijeloj Zajednici i u svim regijama, posebno u onima gdje je gospodarski razvoj usporen.

• Poboljšanje kvalitete života gra?ana EU kroz stjecanje vještina i time boljih mogu?nosti zapošljavanja.

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva za razdoblje od 2010.-2013. godine državama ?lanicama EU dodijeljeno je 75 milijardi eura.

Prihvatljiva podru?ja ulaganja u okviru ESF-a su:

• zapošljavanje i održavanje zaposlenosti i modernizacija sustava socijalne zaštite,

• poboljšanje prilagodljivosti radnika i tvrtki te fleksibilnosti tržišta rada,

• pove?anje investicija u ljudski kapital kroz bolje obrazovanje i stjecanje vještina,

• ja?anje administrativnih kapaciteta,

• pomo? u održavanju zdrave radne snage.

 

Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund, ERDF)

ERFD ima za cilj ja?anje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju izme?u regija unutar EU. Uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Republici Hrvatskoj ?e ERDF biti otvoren nakon pristupanja.

 

Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF)

Kohezijski fond je financijski mehanizam za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na podru?ju prometa i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije Europske Unije te poticanja održivog razvoja.

U financijskoj perspektivi 2007. - 2013. vrijednost mu je oko 55 milijardi eura. Na sufinanciranje projekata u iznosu od najviše 85% pravo imaju države ?lanice ?iji je bruto doma?i proizvod ispod 90% prosjeka Europske zajednice i koje primjenjuju nacionalni program konvergencije prema gospodarskoj i monetarnoj uniji. Kohezijski fond otvoren je Gr?koj, Portugalu i Španjolskoj te nakon proširenja u svibnju 2004. godine i novim državama ?lanicama Unije.

Kohezijski fond financira intervencije na podru?ju:

• Okolišne infrastrukture s ciljem preuzimanja EU standarda zašite okoliša,

• U?inkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije,

• Trans-europske transportne mreže (Trans-European Transport Networks).

Transportne infrastrukture (izvan TEN-T mreže) koja doprinosi okolišno održivom urbanom i javnom prometu, inter-operabilnosti transportnih mreža diljem EU te poti?e inter-modalne prometne sustave.

 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD)

EPFRR je fond s jedinstvenim skupom pravila za ruralni razvoj.

EPFRR ima tri prioritetna cilja kojima se mogu financirati aktivnosti:

? ja?anje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva,

? poboljšanje okoliša i krajolika,

? poboljšanje kvalitete života u ruralnim podru?jima i postizanje raznolikosti ruralnoga gospodarstva.

Korisnici EPFRR projekata mogu biti:

? ruralni ?imbenici, najaktivniji u lokalnim inicijativama za ruralni razvoj,

? poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati (koji predstavljaju poljoprivrednike, stru?njake koji nisu poljoprivrednici i mala poduze?a),

? udruge za zaštitu okoliša,

? organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uklju?uju?i medije,

? udruge žena,

? poljoprivrednici, šumari, mladi.

 

Europski fond za ribarstvo (European Fisheries Fund, EFF)

EFR je instrument koji podupire Zajedni?ku ribarsku politiku EU i kao takav zamjenjuje Financijski instrument za usmjeravanje u ribarstvu (FIUR) koji je do 2006. godine bio instrument za strukturnu reformu ribarskog sektora Europske Unije. EFR je osmišljen na na?in da osigura održivo ribarstvo i industriju akvakulture. Kroz EFR se financiraju aktivnosti od istraživanja tržišta do modernizacije flote i smanjenja ribarskih kapaciteta te je stoga snažan alat za upravljanje europskim ribarskim sektorom.

Aktivnosti Europskog fonda za ribarstvo provode se kroz prioritetne mjere koje pokrivaju:

? prilagodbu ribarske flote EU kroz financijsku pomo? dostupnu ribarima i vlasnicima ribarskih brodova koji su pogo?eni mjerama za borbu protiv prekomjernog izlova ribe, za zaštitu javnog zdravlja ili onima kojima treba pomo? kako bi privremeno ili trajno prestali s ribolovom, prekvalificirali se ili otišli u prijevremenu mirovinu. Dodjeljuju se i sredstva za modernizaciju ribarskih brodova kao na primjer za smanjenje koli?ine brodskog otpada, poboljšanje pogona i smanjenje pritiska na okoliš ali pod uvjetom da se ne pove?avaju kapaciteti za ulov,

? zaštitu akvakulture, ribarenje u slatkim vodama, preradu i plasman na tržište - EFF promi?e upotrebu metoda kojima se smanjuju negativne posljedice ribarstva na okoliš te poboljšava ljudsko zdravlje i zdravlje životinja, kao i sigurnost i kvaliteta proizvoda. Sredstva se mogu odobriti za projekte koji ?e poboljšavati kvalitetu ribarskih proizvoda te njihov plasman na tržište. Ova se pomo? dodjeljuje isklju?ivo na mikro razini tj. malim i srednjim poduzetnicima,

? zajedni?ko djelovanje usmjereno prema održivom razvoju ili zaštiti prirodnih resursa, poboljšanju usluga koje pružaju ribarske luke, ja?anju tržišta ribljih proizvoda i razvoju partnerstva izme?u znanstvenika i izvo?a?a u ribarskome sektoru,

? održiv razvoj obalnih ribarskih podru?ja: EFR podupire mjere i inicijative za diversifikaciju,

? ja?anje gospodarstva u podru?jima koja su pogo?ena padom ribarskih aktivnosti.

You are here: Naslovna » Postpristupne mog. » Što nas o?ekuje