20. 01. 2020

Postpristupne mogućnosti - Što nas očekuje

 

Što nas očekuje?

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, otvaraju se nove mogućnosti sufinanciranja putem korištenja sredstava iz Strukturnih fondova. Na raspolaganju će nam biti znatno veća sredstva te će se značajno povećati i raspon mogućih područja ulaganja. Očekuje se skoro utvrđivanje konkretnih aktivnosti.

Strukturni fondovi u službi su Kohezijske politike Europske unije, čiji je cilj ostvarenje gospodarske i društvene kohezije, odnosno ujednačenog razvoja Europske unije. Financiraju se razvojni projekti koji doprinose smanjivanju razlika između razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU kao i promicanju ukupne konkurentnosti europskog društva i gospodarstva. Fondovi iz kojih se financira Kohezijska politika EU jesu:

 

Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF)

 

Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund, ERDF)

 

Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF)

 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD)

 

Europski ribarski fond (European Fisheries Fund, EFF)

 

Krajnji cilj je prije svega ulaganjima stvoriti održiva radna mjesta (posebno u sektoru malog i srednjeg poduzetništva), ostvariti bolju prometnu i komunikacijsku povezanost, jačati mogućnost novih izvora zarade, odnosno smanjiti ovisnost o granama koje nisu dugoročno održive te poticati gospodarsku raznolikost, posebice u ruralnim područjima.

 

Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF)

Ciljevi Europskog socijalnog fonda su smanjenje razlika u životnom standardu i blagostanju u državama članicama Europske Unije i njihovih regija, te time promicanje gospodarske i socijalne kohezije. Naglašava se promicanje zapošljavanja u EU, te pomoć europskim tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suočavanju s globalnim izazovima:

• Sredstva se dijele u cijeloj Zajednici i u svim regijama, posebno u onima gdje je gospodarski razvoj usporen.

• Poboljšanje kvalitete života građana EU kroz stjecanje vještina i time boljih mogućnosti zapošljavanja.

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva za razdoblje od 2010.-2013. godine državama članicama EU dodijeljeno je 75 milijardi eura.

Prihvatljiva područja ulaganja u okviru ESF-a su:

• zapošljavanje i održavanje zaposlenosti i modernizacija sustava socijalne zaštite,

• poboljšanje prilagodljivosti radnika i tvrtki te fleksibilnosti tržišta rada,

• povećanje investicija u ljudski kapital kroz bolje obrazovanje i stjecanje vještina,

• jačanje administrativnih kapaciteta,

• pomoć u održavanju zdrave radne snage.

 

Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund, ERDF)

ERFD ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Republici Hrvatskoj će ERDF biti otvoren nakon pristupanja.

 

Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF)

Kohezijski fond je financijski mehanizam za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na području prometa i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije Europske Unije te poticanja održivog razvoja.

U financijskoj perspektivi 2007. - 2013. vrijednost mu je oko 55 milijardi eura. Na sufinanciranje projekata u iznosu od najviše 85% pravo imaju države članice čiji je bruto domaći proizvod ispod 90% prosjeka Europske zajednice i koje primjenjuju nacionalni program konvergencije prema gospodarskoj i monetarnoj uniji. Kohezijski fond otvoren je Grčkoj, Portugalu i Španjolskoj te nakon proširenja u svibnju 2004. godine i novim državama članicama Unije.

Kohezijski fond financira intervencije na području:

• Okolišne infrastrukture s ciljem preuzimanja EU standarda zašite okoliša,

• Učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije,

• Trans-europske transportne mreže (Trans-European Transport Networks).

Transportne infrastrukture (izvan TEN-T mreže) koja doprinosi okolišno održivom urbanom i javnom prometu, inter-operabilnosti transportnih mreža diljem EU te potiče inter-modalne prometne sustave.

 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD)

EPFRR je fond s jedinstvenim skupom pravila za ruralni razvoj.

EPFRR ima tri prioritetna cilja kojima se mogu financirati aktivnosti:

● jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva,

● poboljšanje okoliša i krajolika,

● poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i postizanje raznolikosti ruralnoga gospodarstva.

Korisnici EPFRR projekata mogu biti:

● ruralni čimbenici, najaktivniji u lokalnim inicijativama za ruralni razvoj,

● poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati (koji predstavljaju poljoprivrednike, stručnjake koji nisu poljoprivrednici i mala poduzeća),

● udruge za zaštitu okoliša,

● organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije,

● udruge žena,

● poljoprivrednici, šumari, mladi.

 

Europski fond za ribarstvo (European Fisheries Fund, EFF)

EFR je instrument koji podupire Zajedničku ribarsku politiku EU i kao takav zamjenjuje Financijski instrument za usmjeravanje u ribarstvu (FIUR) koji je do 2006. godine bio instrument za strukturnu reformu ribarskog sektora Europske Unije. EFR je osmišljen na način da osigura održivo ribarstvo i industriju akvakulture. Kroz EFR se financiraju aktivnosti od istraživanja tržišta do modernizacije flote i smanjenja ribarskih kapaciteta te je stoga snažan alat za upravljanje europskim ribarskim sektorom.

Aktivnosti Europskog fonda za ribarstvo provode se kroz prioritetne mjere koje pokrivaju:

● prilagodbu ribarske flote EU kroz financijsku pomoć dostupnu ribarima i vlasnicima ribarskih brodova koji su pogođeni mjerama za borbu protiv prekomjernog izlova ribe, za zaštitu javnog zdravlja ili onima kojima treba pomoć kako bi privremeno ili trajno prestali s ribolovom, prekvalificirali se ili otišli u prijevremenu mirovinu. Dodjeljuju se i sredstva za modernizaciju ribarskih brodova kao na primjer za smanjenje količine brodskog otpada, poboljšanje pogona i smanjenje pritiska na okoliš ali pod uvjetom da se ne povećavaju kapaciteti za ulov,

● zaštitu akvakulture, ribarenje u slatkim vodama, preradu i plasman na tržište - EFF promiče upotrebu metoda kojima se smanjuju negativne posljedice ribarstva na okoliš te poboljšava ljudsko zdravlje i zdravlje životinja, kao i sigurnost i kvaliteta proizvoda. Sredstva se mogu odobriti za projekte koji će poboljšavati kvalitetu ribarskih proizvoda te njihov plasman na tržište. Ova se pomoć dodjeljuje isključivo na mikro razini tj. malim i srednjim poduzetnicima,

● zajedničko djelovanje usmjereno prema održivom razvoju ili zaštiti prirodnih resursa, poboljšanju usluga koje pružaju ribarske luke, jačanju tržišta ribljih proizvoda i razvoju partnerstva između znanstvenika i izvođača u ribarskome sektoru,

● održiv razvoj obalnih ribarskih područja: EFR podupire mjere i inicijative za diversifikaciju,

● jačanje gospodarstva u područjima koja su pogođena padom ribarskih aktivnosti.

You are here: Naslovna » Postpristupne mog. » Što nas očekuje