10. 04. 2021

Pretpristupne mogu?nosti - Ja?anje institucija (IPA I)

 

Prioritetne osi:

1. Ispunjenje politi?kih kriterija: potpora reformi javne uprave, pravosu?a, borbi protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije, razminiranju, zaštita i potpora manjinama     i s time povezan lokalni razvoj, potpora razvoju civilnog društva u smislu ja?anja svijesti i pra?enja primjene usvojene pravne ste?evine EU.

2. Ispunjenje ekonomskih kriterija:  potpore na podru?ju javnih financija, statistike, zdravstvenih i socijalnih politika, unapre?enje politika i fleksibilnosti na tržištu rada,     unapre?enje ekonomske situacije itd.

3. Ispunjenje obveza koje proizlaze iz ?lanstva: ja?anje i izgradnja institucionalnih kapaciteta i njihova priprema za provedbu obveza preuzetih kroz usvojenu pravnu     ste?evinu EU.

4. Programi potpore: priprema institucija za upravljanje budu?im fondovima EU.

You are here: Naslovna » Pretpristupne mog. » Ja?anje institucija (IPA I)